fbpx
60,000 AMD
Take this course
 • Duration8 hours
 • TypeOffline
 • Language
 • Training 5 or more people?
 • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ՝ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

  0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Այս դասընթացի նպատակն է սովորեցնել մասնակիցներին ֆինանսական կառավարման բոլոր հիմնական ուղղությունները: Դասընթացը ներառում է ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման սկզբունքները, դրանց վերլուծությունը, արդյունավետ կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստման սկզբունքները, բյուջետավորման, կանխատեսումների և ներդրումների մասին պրակտիկ գիտելիքներ, ինչպես նաև ներդրումների գնահատման տեխնիկաներ:

   

  Այս դասընթացը հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին հասկանալու ֆինանսական կառավարում առարկան և դրա կիրառությունը գործնականում: Ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները թույլ կտան աշխատանքային գործընթացում հասկանալու, կիրառելու և մեկնաբանելու ֆինանսական կառավարման տարրերը և տեխնիկաները անկախ մասնագիտությունից: Այս ամենից շահելու է ոչ միայն մասնագետը, այլև ամբողջ ընկերությունը, քանզի կազմակերպության աշխատակիցների ֆինանսական գրագիտության բարձրացումը կնպաստի ընկերության ներսում ֆինանսական և ոչ ֆինանսական բաժինների արդյունավետ փոխհամագործակցությանը, ինչպես նաև որոշումների կայացման արդյունավետույան բարձրացմանը:

  ՄՈԴՈՒԼ 1․ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ`
  – Հասկանալ հաշվապահական հիմնական սահմանումները և սկզբունքները
  – Հասկանալ ֆինանսական հաշվետվությունների բովանդակությունը, հիմնական տիպերը և տարրերը
  – Բացատրել ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության կարևորությունը ընկերության և կապիտալ ներդրողների համար
  – Սահմանել ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողներին և նրանց պահանջները
  – Սովորել օգտագործել ֆինանսական հաշվետվությունները կազմակերպության արդյունքները գնահատելու համար

  Ֆինանսական վերլուծությունների վերաբերյալ`
  – Հասկանալ և գործնականում կիրառել ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծությունը
  – Ֆինանսական ցուցանիշների հաշվարկի և մեկնաբանման միջոցով– վճարունակության, շահութաբերության, ակտիվների կառավարման, ֆինանսավորման կառուցվածքի ցուցանիշների միջոցով
  – Ֆինանսական հաշվետվությունների հորիզոնական համեմատական վերլուծության միջոցով
  – Ֆինանսական հաշվետվությունների ուղղահայաց համեմատական վերլուծության միջոցով
  – Ֆինանսական հաշվետվությունների վրա կիրառել վերլուծական տեխնիկա և միջոցներ` որոշումների կայացման համար օգտակար տեղեկատվության ստացման նպատակով
  – Հասկանալ ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծության սահմանափակումները

  ՄՈԴՈՒԼ 2․ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  Կառավարչական հաշվետվությունների և որոշումների կայացման վերաբերյալ`
  – Հասկանալ և տարբերակել ծախսերի տեսակները
  – Գնահատել կարճաժամկետ որոշումների կայացման վրա ազդող գործոնները
  – Հասկանալ արդյունավետ կառավարչական հաշվետվություների պատրաստման սկզբունքները
  – Կիրառելով MS Excel & MS Power point ծրագրերը սովորել կառավարչական հաշվետվությունների ներկայացման արդյունավետ ձևեր

  Բյուջետավորման և կանխատեսումների վերաբերյալ`
  – Սովորել բյուջեի/պլանավորման նպատակը, գործընթացը, տեսակները
  – Սովորել կանխատեսման տեխնիկան տարբերակել այն պլանավորումից
  – Ստանալ պրակտիկ խորհուրդներ կանխատեսման և կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստման համար

  Ներդրումների գնահատման վերաբերյալ`
  – Սովորել պրակտիկայում ներդրումային ծրագրերի գնահատման մեթոդների կիրառությունը և տարբերությունները
  – Հասկանալ փողի ներկա զուտ արժեքը (NPV, IRR)

  No Reviews found for this course.

  top
  X